地藏经繁写注音全文版

时间:2019-01-08 21:31:45 编辑:张江帆 阅读次数:

地藏经地藏经全文地藏经讲解

地藏经繁写注音全文版

dāo lì tiān ɡōnɡ shén tōnɡ pǐn dì yī

忉利天宮神通品第壹

rú shì wǒ wén 。 yī shí fó zài dāo lì tiān ,

如 是 我 聞。 壹 時 佛 在 忉 利 天 ,

wèi mǔ shuō fǎ 。 ěr shí shí fānɡ wú liànɡ shì jiè

為 母 說 法 。 爾 時 十 方 無 量 世 界

, bù kě shuō bù kě shuō yī qiè zhū fó , jí

, 不 可 說 不 可 說 壹 切 諸 佛 , 及

dà pú sà mó hē sà , jiē lái jí huì 。 zàn

大 菩 薩 摩 訶 薩 , 皆 來 集 會。 贊

tàn shì jiā móu ní fó , nénɡ yú wǔ zhuó è shì

嘆 釋 迦 牟 尼 佛 , 能 於 五 濁 惡 世

, xiàn bù kě sī yì dà zhì huì shén tōnɡ zhī lì

, 現 不 可 思 議 大 智 慧 神 通 之 力

, tiáo fú ɡānɡ qiánɡ zhònɡ shēnɡ , zhī kǔ yào fǎ ,

, 調 伏 剛 強 眾 生, 知 苦 樂 法 ,

ɡè qiǎn shì zhě , wèn xùn shì zūn 。

各 遣 侍 者, 問 訊 世 尊 。

shì shí , rú lái hán xiào , fànɡ bǎi qiān wàn yì

是 時, 如 來 含 笑, 放 百 千 萬 億

dà ɡuānɡ mínɡ yún , suǒ wèi dà yuán mǎn ɡuānɡ mínɡ yún

大 光 明 雲, 所 謂 大 圓 滿 光 明 雲

、 dà cí bēi ɡuānɡ mínɡ yún 、 dà zhì huì ɡuānɡ mínɡ

、 大 慈 悲 光 明 雲 、 大 智 慧 光 明

yún 、 dà bō rě ɡuānɡ mínɡ yún 、 dà sān mèi ɡuānɡ

雲 、大 般 若 光 明 雲 、 大 三 昧 光

mínɡ yún 、 dà jí xiánɡ ɡuānɡ mínɡ yún 、 dà fú dé

明 雲 、 大 吉 祥 光 明 雲 、 大 福 德

ɡuānɡ mínɡ yún 、 dà ɡōnɡ dé ɡuānɡ mínɡ yún 、 dà ɡuī

光 明 雲 、 大 功 德 光 明 雲 、 大 歸

yī ɡuānɡ mínɡ yún、 dà zàn tàn ɡuānɡ mínɡ yún , fànɡ

依 光 明 雲 、 大 贊 嘆 光 明 雲  ,放

rú shì děnɡ bù kě shuō ɡuānɡ mínɡ yún yǐ 。 yòu chū

如 是 等 不 可 說 光 明 雲 已 。 又 出

zhǒnɡ zhǒnɡ wēi miào zhī yīn , suǒ wèi tán bō luó mì

種 種 微 妙 之 音, 所 謂 檀 波 羅 蜜

yīn 、 shī bō luó mì yīn 、 chàn tí bō luó mì

音 、屍 波 羅 蜜 音 、 羼 提 波 羅 蜜

yīn 、 pí lí yē bō luó mì yīn 、 chán bō luó

音 、毗 離 耶 波 羅 蜜 音 、 禪 波 羅

mì yīn 、 bō rě bō luó mì yīn 、 cí bēi yīn

蜜 音 、 般 若 波 羅 蜜 音 、 慈 悲 音

、 xǐ shě yīn 、 xiè tuō yīn 、 wú lòu yīn 、

、 喜 舍 音 、 解 脫 音 、 無 漏 音 、

zhì huì yīn 、 dà zhì huì yīn 、 shī zǐ hǒu yīn

智 慧 音 、 大 智 慧 音 、 師 子 吼 音

、 dà shī zǐ hǒu yīn 、 yún léi yīn 、 dà yún léi yīn 。

、 大 師 子 吼 音 、 雲 雷 音 、 大 雲 雷 音 。

chū rú shì děnɡ bù kě shuō bù kě shuō yīn yǐ ,

出 如 是 等 不 可 說 不 可 說 音 已 ,

suō pó shì jiè , jí tā fānɡ ɡuó tǔ , yǒu wú

娑 婆 世 界, 及 他 方 國 土 , 有 無

liànɡ yì tiān lónɡ ɡuǐ shén , yì jí dào dāo lì tiān

量 億 天 龍 鬼 神, 亦 集 到 忉 利 天

ɡōnɡ , suǒ wèi sì tiān wánɡ tiān 、 dāo lì tiān 、

宮, 所 謂 四 天 王 天 、 忉 利 天 、

xū yàn mó tiān 、 dōu shuài tuó tiān 、 huà lè tiān

須 焰 摩 天 、 兜 率 陀 天 、 化 樂 天

、 tā huà zì zài tiān 、 fàn zhònɡ tiān 、 fàn fǔ

、 他 化 自 在 天 、 梵 眾 天 、 梵 輔

tiān 、 dà fàn tiān 、 shǎo ɡuānɡ tiān 、 wú liànɡ ɡuānɡ

天 、 大 梵 天 、 少 光 天 、 無 量 光

tiān 、 ɡuānɡ yīn tiān 、 shǎo jìnɡ tiān 、 wú liànɡ jìnɡ

天 、 光 音 天 、 少 凈 天 、 無 量 凈

tiān 、 biàn jìnɡ tiān 、 fú shēnɡ tiān 、 fú ài tiān

天 、 遍 凈 天 、 福 生 天 、 福 愛 天

、 ɡuǎnɡ ɡuǒ tiān 、 wú xiǎnɡ tiān 、 wú fán tiān 、

、 廣 果 天 、 無 想 天 、 無 煩 天 、

wú rè tiān 、 shàn jiàn tiān 、 shàn xiàn tiān 、 sè

無 熱 天 、 善 見 天 、 善 現 天 、 色

jiū jìnɡ tiān 、 mó xī shǒu luó tiān 、 nǎi zhì fēi

究 竟 天 、 摩 醯 首 羅 天 、 乃 至 非

xiǎnɡ fēi fēi xiǎnɡ chù tiān , yī qiè tiān zhònɡ 、 lónɡ

想 非 非 想 處 天, 壹 切 天 眾 、 龍

zhònɡ 、 ɡuǐ shén děnɡ zhònɡ , xī lái jí huì 。 fù

眾 、 鬼 神 等 眾, 悉 來 集 會。 復

yǒu tā fānɡ ɡuó tǔ , jí suō pó shì jiè , hǎi

有 他 方 國 土 , 及 娑 婆 世 界, 海

shén 、 jiānɡ shén 、 hé shén 、 shù shén 、 shān shén

神 、 江 神 、 河 神 、 樹 神 、 山 神

、 dì shén 、 chuān zé shén 、 miáo jià shén 、 zhòu

、 地 神 、 川 澤 神 、 苗 稼 神 、 晝

shén 、 yè shén 、 kōnɡ shén 、 tiān shén 、 yǐn shí

神 、 夜 神 、 空 神 、 天 神 、 飲 食

shén 、 cǎo mù shén , rú shì děnɡ shén , jiē lái jí huì。

神 、 草 木 神, 如 是 等 神, 皆 來 集 會。

fù yǒu tā fānɡ ɡuó tǔ , jí suō pó shì jiè ,

復 有 他 方 國 土 , 及 娑 婆 世 界,

zhū dà ɡuǐ wánɡ 。 suǒ wèi : è mù ɡuǐ wánɡ 、

諸 大 鬼 王。 所 謂 : 惡 目 鬼 王 、

dàn xuè ɡuǐ wánɡ 、 dàn jīnɡ qì ɡuǐ wánɡ 、 dàn tāi

啖 血 鬼 王 、 啖 精 氣 鬼 王 、 啖 胎

luǎn ɡuǐ wánɡ 、 xínɡ bìnɡ ɡuǐ wánɡ 、 shè dú ɡuǐ wánɡ

卵 鬼 王 、 行 病 鬼 王 、 攝 毒 鬼 王

、 cí xīn ɡuǐ wánɡ 、 fú lì ɡuǐ wánɡ 、 dà ài

、 慈 心 鬼 王 、 福 利 鬼 王 、 大 愛

jìnɡ ɡuǐ wánɡ , rú shì děnɡ ɡuǐ wánɡ , jiē lái jí huì。

敬 鬼 王, 如 是 等 鬼 王, 皆 來 集 會 。

ěr shí shì jiā móu ní fó 、 ɡào wén shū shī lì

爾 時 釋 迦 牟 尼 佛 、 告 文 殊 師 利

fǎ wánɡ zǐ pú sà mó hē sà : rǔ ɡuān shì yī

法 王 子 菩 薩 摩 訶 薩 : 汝 觀 是 壹

qiē zhū fó pú sà jí tiān lónɡ ɡuǐ shén , cǐ shì

切 諸 佛 菩 薩 及 天 龍 鬼 神, 此 世

jiè 、 tā shì jiè , cǐ ɡuó tǔ 、 tā ɡuó tǔ

界 、 他 世 界, 此 國 土 、 他 國 土

, rú shì jīn lái jí huì dào dāo lì tiān zhě ,

, 如 是 今 來 集 會 到 忉 利 天 者,

rǔ zhī shù fǒu ? wén shū shī lì bái fó yán :

汝 知 數 不 ? 文 殊 師 利 白 佛 言 :

shì zūn , ruò yǐ wǒ shén lì , qiān jié cè duó

世 尊, 若 以 我 神 力 , 千 劫 測 度

, bù nénɡ dé zhī 。

, 不 能 得 知 。

fó ɡào wén shū shī lì : wú yǐ fó yǎn ɡuān ɡù

佛 告 文 殊 師 利 : 吾 以 佛 眼 觀 故

, yóu bú jìn shù 。 cǐ jiē shì dì zànɡ pú sà

, 猶 不 盡 數。 此 皆 是 地 藏 菩 薩

jiǔ yuǎn jié lái , yǐ dù 、 dānɡ dù 、 wèi dù

久 遠 劫 來, 已 度 、 當 度 、 未 度

, yǐ chénɡ jiù 、 dānɡ chénɡ jiù 、 wèi chénɡ jiù 。

, 已 成 就 、 當 成 就 、 未 成 就 。

wén shū shī lì bái fó yán : shì zūn , wǒ yǐ

文 殊 師 利 白 佛 言 : 世 尊, 我 已

ɡuò qù jiǔ xiū shàn ɡēn 、 zhènɡ wú ài zhì 。 wén

過 去 久 修 善 根 、 證 無 礙 智。 聞

fó suǒ yán , jí dānɡ xìn shòu 。 xiǎo ɡuǒ shēnɡ wén

佛 所 言, 即 當 信 受。 小 果 聲 聞

、 tiān lónɡ bá bù 、 jí wèi lái shì zhū zhònɡ shēnɡ

、 天 龍 八 部 、 及 未 來 世 諸 眾 生

děnɡ , suī wén rú lái chénɡ shí zhī yǔ , bì huái

等, 雖 聞 如 來 誠 實 之 語 , 必 懷

yí huò 。 shè shǐ dǐnɡ shòu , wèi miǎn xìnɡ bànɡ 。

疑 惑。 設 使 頂 受, 未 免 興 謗 。

wéi yuàn shì zūn 、 ɡuǎnɡ shuō dì zànɡ pú sà mó hē

唯 願 世 尊 、 廣 說 地 藏 菩 薩 摩 訶

sà , yīn dì zuò hé xínɡ ? lì hé yuàn ? ér

薩 , 因 地 作 何 行 ? 立 何 願 ? 而

nénɡ chénɡ jiù bù sī yì shì 。

能 成 就 不 思 議 事 。

fó ɡào wén shū shī lì : pì rú sān qiān dà qiān

佛 告 文 殊 師 利 : 譬 如 三 千 大 千

shì jiè suǒ yǒu cǎo mù cónɡ lín 、 dào má zhú wěi

世 界 所 有 草 木 叢 林 、 稻 麻 竹 葦

、 shān shí wēi chén , yī wù yī shù , zuò yī

、 山 石 微 塵, 壹 物 壹 數, 作 壹

hénɡ hé ; yī hénɡ hé shā , yī shā yī jiè ;

恒 河 ; 壹 恒 河 沙, 壹 沙 壹 界 ;

yī jiè zhī nèi 、 yī chén yī jié , yī jié zhī

壹 界 之 內 、 壹 塵 壹 劫, 壹 劫 之

nèi , suǒ jī chén shù , jìn chōnɡ wéi jié , dì

內 , 所 積 塵 數, 盡 充 為 劫 , 地

zànɡ pú sà zhènɡ shí dì ɡuǒ wèi yǐ lái , qiān bèi

藏 菩 薩 證 十 地 果 位 以 來, 千 倍

duō yú shànɡ yù 。 hé kuànɡ dì zànɡ pú sà zài shēnɡ

多 於 上 喻 。 何 況 地 藏 菩 薩 在 聲

wén 、 pì zhī fó dì 。 wén shū shī lì , cǐ

聞 、 辟 支 佛 地 。 文 殊 師 利 , 此

pú sà wēi shén shì yuàn , bù kě sī yì 。 ruò

菩 薩 威 神 誓 願, 不 可 思 議 。 若

wèi lái shì , yǒu shàn nán zǐ 、 shàn nǚ rén ,

未 來 世, 有 善 男 子 、 善 女 人,

wén shì pú sà mínɡ zi , huò zàn tàn 、 huò zhān

聞 是 菩 薩 名 字 , 或 贊 嘆 、 或 瞻

lǐ 、 huò chēnɡ mínɡ 、 huò ɡònɡ yǎnɡ , nǎi zhì cǎi

禮 、 或 稱 名 、 或 供 養, 乃 至 彩

huà kè lòu sù qī xínɡ xiànɡ , shì rén dānɡ dé bǎi

畫 刻 鏤 塑 漆 形 像, 是 人 當 得 百

fǎn shēnɡ yú sān shí sān tiān , yǒnɡ bú duò è dào 。

返 生 於 三 十 三 天, 永 不 墮 惡 道 。

wén shū shī lì , shì dì zànɡ pú sà mó hē sà

文 殊 師 利 , 是 地 藏 菩 薩 摩 訶 薩

, yú ɡuò qù jiǔ yuǎn bù kě shuō 、 bù kě shuō

, 於 過 去 久 遠 不 可 說 、 不 可 說

jié qián , shēn wéi dà zhǎnɡ zhě zǐ 。 shí shì yǒu

劫 前, 身 為 大 長 者 子 。 時 世 有

fó , hào yuē shī zǐ fèn xùn jù zú wàn xínɡ rú

佛 , 號 曰 師 子 奮 迅 具 足 萬 行 如

lái 。 shí zhǎnɡ zhě zǐ , jiàn fó xiànɡ hǎo , qiān

來 。 時 長 者 子 , 見 佛 相 好, 千

fú zhuānɡ yán , yīn wèn bǐ fó : zuò hé xínɡ yuàn

福 莊 嚴, 因 問 彼 佛 : 作 何 行 願

, ér dé cǐ xiànɡ ? shí shī zǐ fèn xùn jù zú

, 而 得 此 相 ? 時 師 子 奮 迅 具 足

wàn xínɡ rú lái ɡào zhǎnɡ zhě zǐ : yù zhènɡ cǐ shēn

萬 行 如 來 告 長 者 子 : 欲 證 此 身

, dānɡ xū jiǔ yuǎn dù tuō yī qiè shòu kǔ zhònɡ shēnɡ

, 當 須 久 遠 度 脫 壹 切 受 苦 眾 生

。 wén shū shī lì ! shí zhǎnɡ zhě zǐ , yīn fā

。 文 殊 師 利 ! 時 長 者 子 , 因 發

yuàn yán : wǒ jīn jìn wèi lái jì bù kě jì jié

願 言 : 我 今 盡 未 來 際 不 可 計 劫

, wèi shì zuì kǔ liù dào zhònɡ shēnɡ , ɡuǎnɡ shè fānɡ

, 為 是 罪 苦 六 道 眾 生, 廣 設 方

biàn , jìn lìnɡ jiě tuō , ér wǒ zì shēn , fānɡ

便, 盡 令 解 脫, 而 我 自 身, 方

chénɡ fó dào 。 yǐ shì yú bǐ fó qián , lì sī

成 佛 道。 以 是 於 彼 佛 前, 立 斯

dà yuàn , yú jīn bǎi qiān wàn yì nuó yóu tā bú

大 願, 於 今 百 千 萬 億 那 由 他 不

kě shuō jié , shànɡ wéi pú sà 。

可 說 劫, 尚 為 菩 薩 。

yòu yú ɡuò qù , bù kě sī yì ā sēnɡ qí jié

又 於 過 去 , 不 可 思 議 阿 僧 祇 劫

, shí shì yǒu fó , hào yuē júe huá dìnɡ zì zài

, 時 世 有 佛 , 號 曰 覺 華 定 自 在

wánɡ rú lái , bǐ fó shòu mìnɡ , sì bǎi qiān wàn

王 如 來, 彼 佛 壽 命, 四 百 千 萬

yì ā sēnɡ qí jié 。 xiànɡ fǎ zhī zhōnɡ , yǒu yī

億 阿 僧 祇 劫。 像 法 之 中, 有 壹

pó luó mén nǚ , sù fú shēn hòu , zhònɡ suǒ qīn

婆 羅 門 女 , 宿 福 深 厚, 眾 所 欽

jìnɡ ; xínɡ zhù zuò wò , zhū tiān wèi hù 。 qí

敬 ; 行 住 坐 臥 , 諸 天 衛 護 。 其

mǔ xìn xié , chánɡ qīnɡ sān bǎo 。

母 信 邪, 常 輕 三 寶 。

shì shí shènɡ nǚ ɡuǎnɡ shè fānɡ biàn , quàn yòu qí mǔ

是 時 聖 女 廣 設 方 便 , 勸 誘 其 母

, lìnɡ shēnɡ zhènɡ jiàn , ér cǐ nǚ mǔ , wèi quán

, 令 生 正 見, 而 此 女 母 , 未 全

shēnɡ xìn 。 bù jiǔ mìnɡ zhōnɡ , hún shén duò zài wú

生 信。 不 久 命 終, 魂 神 墮 在 無

wú jiàn dì yù 。 shí pó luó mén nǚ , zhī mǔ zài

間 地 獄 。 時 婆 羅 門 女 , 知 母 在

shì , bú xìn yīn ɡuǒ 。 jì dānɡ suí yè , bì

世 , 不 信 因 果。 計 當 隨 業 , 必

shēnɡ è qù 。 suí mài jiā zhái , ɡuǎnɡ qiú xiānɡ huā

生 惡 趣 。 遂 賣 家 宅, 廣 求 香 華

, jí zhū ɡònɡ jù , yú xiān fó tǎ sì , dà

, 及 諸 供 具 , 於 先 佛 塔 寺 , 大

xìnɡ ɡònɡ yǎnɡ 。 jiàn júe huá dìnɡ zì zài wánɡ rú lái

興 供 養。 見 覺 華 定 自 在 王 如 來

, qí xínɡ xiànɡ zài yī sì zhōnɡ , sù huà wēi rónɡ

, 其 形 像 在 壹 寺 中, 塑 畫 威 容

, duān yán bì bèi 。 shí pó luó mén nǚ , zhān

, 端 嚴 畢 備。 時 婆 羅 門 女 , 瞻

lǐ zūn rónɡ , bèi shēnɡ jìnɡ yǎnɡ 。 sī zì niàn yán

禮 尊 容, 倍 生 敬 仰。 私 自 念 言

: fó mínɡ dà júe , jù yī qiè zhì 。 ruò zài

: 佛 名 大 覺, 具 壹 切 智。 若 在

shì shí , wǒ mǔ sǐ hòu , tǎnɡ lái wèn fó ,

世 時, 我 母 死 後, 倘 來 問 佛 ,

bì zhī chù suǒ 。 shí pó luó mén nǚ , chuí qì

必 知 處 所。 時 婆 羅 門 女 , 垂 泣

liánɡ jiǔ , zhān liàn rú lái 。 hū wén kōnɡ zhōnɡ shēnɡ

良 久, 瞻 戀 如 來。 忽 聞 空 中 聲

yuē : qì zhě shènɡ nǚ , wù zhì bēi āi , wǒ

曰 : 泣 者 聖 女 , 勿 至 悲 哀 , 我

jīn shì rǔ mǔ zhī qù chù 。 pó luó mén nǚ hé

今 示 汝 母 之 去 處。 婆 羅 門 女 合

zhǎnɡ xiànɡ kōnɡ , ér bái kōnɡ yuē : shì hé shén dé

掌 向 空, 而 白 空 曰 : 是 何 神 德

, kuān wǒ yōu lǜ 。 wǒ zì shī mǔ yǐ lái ,

, 寬 我 憂 慮 。 我 自 失 母 以 來,

zhòu yè yì liàn , wú chù kě wèn zhī mǔ shēnɡ jiè

晝 夜 憶 戀, 無 處 可 問 知 母 生 界

。 shí kōnɡ zhōnɡ yǒu shēnɡ , zài bào nǚ yuē : wǒ

。 時 空 中 有 聲, 再 報 女 曰 : 我

shì rǔ suǒ zhān lǐ zhě , ɡuò qù júe huá dìnɡ zì

是 汝 所 瞻 禮 者, 過 去 覺 華 定 自

zài wánɡ rú lái , jiàn rǔ yì mǔ , bèi yú chánɡ

在 王 如 來, 見 汝 憶 母 , 倍 於 常

qínɡ zhònɡ shēnɡ zhī fèn , ɡù lái ɡào shì 。 pó luó

情 眾 生 之 分, 故 來 告 示。 婆 羅

mén nǚ wén cǐ shēnɡ yǐ , jǔ shēn zì pū , zhī

門 女 聞 此 聲 已 , 舉 身 自 撲 , 肢

jiě jiē sǔn 。 zuǒ yòu fú shì , liánɡ jiǔ fānɡ sū

節 皆 損。 左 右 扶 侍, 良 久 方 蘇

。 ér bái kōnɡ yuē : yuàn fó cí mǐn , sù shuō

。 而 白 空 曰 : 願 佛 慈 湣, 速 說

wǒ mǔ shēnɡ jiè , wǒ jīn shēn xīn , jiānɡ sǐ bú

我 母 生 界, 我 今 身 心, 將 死 不

jiǔ 。 shí júe huá dìnɡ zì zài wánɡ rú lái , ɡào

久 。 時 覺 華 定 自 在 王 如 來 , 告

shènɡ nǚ yuē : rǔ ɡònɡ yǎnɡ bì , dàn zǎo fǎn shè

聖 女 曰 : 汝 供 養 畢 , 但 早 返 舍

, duān zuò sī wéi wú zhī mínɡ hào , jí dānɡ zhī

, 端 坐 思 惟 吾 之 名 號, 即 當 知

mǔ suǒ shēnɡ qù chù 。

母 所 生 去 處 。

本文链接:地藏经繁写注音全文版

上一篇:地藏经第十三品注音

下一篇:地藏经全文简体注音版© 2018 地藏经感应网 版权所有 ,浙ICP备15039727号-58     网站地图

经藏网